ТЕРМИНДЕР ЖАНА КЫСКАРТУУЛАР

АУЖД
Адам Укуктарынын Жалпы Декларациясы
ССБДУ
Саламаттыкты Сактоонун Бүткүлдүйнөлүк Уюму
ЖОЖ
Жогорку Окуу Жай
ЖӨБЭММА
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу этностор аралык мамилер боюнча мамлекеттик агенттиги
КР
Кыргыз Республикасы
КарМин
Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлиги
ББжИМ
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим Министрлиги
ЭЭУ
Эл аралык эмгек уюмдары
НУА
Нормативдик-укуктук акт
УСК
Улуттук статистикалык комитет
КБ
Коомдук бирикме
КФ
Коомдук фонд
КЭУ
Коммерциялык эмес уюм
ММК
Массалык-маалымат каражаттары
ТӨМ
Туруктуу өнүктүрүүнүн максаттары
ЮНЕСКО
Илим жана мадания, билим берүү маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюму
Эмгектин шарттары
Жумушчунун ден-соолугуна жана иштөө жөндөмдүүлүгүнө таасирин тийгизген эмгек процесстеринин жана өндүрүштүк чөйрөдөгү факторлорунун бирикмеси. (КРнын 2003-жылынын 1-августунун №176 – «Эмгекти кор-гоо» мыйзамы).
Мугалим
Керектүү кесиптик билимге ээ болгон жана ошол квалификациянын талабына ылайык келген, мектепке чейинки, жалпы орто жана мектептен тышкаркы билим берүү мекемелерде иштеген жана окутуучулук, илимий, методикалык, тарбиялык, уюштуруучулук жана жетекчилик ишмердүүлүктү аткарган адам.
АУЖД
Адам Укуктарынын Жалпы Декларациясы
ССБДУ
Саламаттыкты Сактоонун Бүткүлдүйнөлүк Уюму
ЖОЖ
Жогорку Окуу Жай
ЖӨБЭММА
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу этностор аралык мамилер боюнча мамлекеттик агенттиги
КР
Кыргыз Республикасы
КарМин
Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлиги
ББжИМ
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим Министрлиги
ЭЭУ
Эл аралык эмгек уюмдары
НУА
Нормативдик-укуктук акт
УСК
Улуттук статистикалык комитет
КБ
Коомдук бирикме
КФ
Коомдук фонд
КЭУ
Коммерциялык эмес уюм
ММК
Массалык-маалымат каражаттары
ТӨМ
Туруктуу өнүктүрүүнүн максаттары
ЮНЕСКО
Илим жана мадания, билим берүү маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюму
Эмгектин шарттары
Жумушчунун ден-соолугуна жана иштөө жөндөмдүүлүгүнө таасирин тийгизген эмгек процесстеринин жана өндүрүштүк чөйрөдөгү факторлорунун бирикмеси. (КРнын 2003-жылынын 1-августунун №176 – «Эмгекти кор-гоо» мыйзамы).
Мугалим
Керектүү кесиптик билимге ээ болгон жана ошол квалификациянын талабына ылайык келген, мектепке чейинки, жалпы орто жана мектептен тышкаркы билим берүү мекемелерде иштеген жана окутуучулук, илимий, методикалык, тарбиялык, уюштуруучулук жана жетекчилик ишмердүүлүктү аткарган адам.

КАЙРА БАЙЛАНЫШ

Бул изилдөөгө байланыштуу көбүрөөк маалымат алуу үчүн, байланыш түрүн пайдаланганды суранабыз:
ОШОНДОЙ ЭЛЕ МҮМКҮН
WhatsApp аркылуу:
же электрондук почта:
Мыйзамчыгаруу
БИШКЕК 2020
Изилдөө «Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосу алдында «Изилдөө гранттары» долбоорунун алкагында жаралган
Breez
ДИСКЛЕЙМЕР
Бул материал «Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосу алдында Анастасия Дмитриенко аркылуу ишке ашырылып жаткан «Изилдөө гранттары» долбоорунун алкагында жаралган. Бул материалда сөзсүз түрдө автордун атын көрсөтүү менен, ар түрдүү максатта анын ичинде коммерциялык максатта, ар түрдүү маалымат алып жүрүүчүгө көчүрүп алууга, кайра иштетип чыгууга жана таркатуу үчүн жеткиликтүү. Бул отчёттун мазмуну автордун жооп-керчилигинин предмети болуп саналат; материалдагы келтирилген ой-жүгүртүүлөр сөзсүз түрдө эле «Сорос-Кыргызстан» Фондунун көз-караштарын чагылдырбайт.