АЙЛЫК МАЯНА

Ар бир иштеген адамдын өзүнүн жана анын үй-бүлөсүнүн татыктуу адамдын жашоосун камсыз кыла турган, керектүү учурдатолуктоочу социалдык камсыздоонун кошумча каражаттары менен камсыздоочу адилеттүү жана канаттыраарлык сыйлык ачкага укугу бар.
АДАМ УКУКТАРЫНЫН ЖАЛПЫ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ, 23-Б, 3-ПУНКТ.
Билим берүү уюмунун кызматкерлерине эмгек акы жана кызматтык маяна алардын эмгек келишиминде (контрактта) каралган иш-милдеттерин жана жумуштарды аткарганы үчүн төлөнүп берилет. Кызматкер аткарган башка жумуштар менен милдеттерге, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка учурларда жумуштун көлөмүнө жараша кошумча келишим боюнча төлөнөт.

МЫЙЗАМЧЫГАРУУДАГЫ ЧАГЫЛДЫРУУ:

КР мыйзамы, 2003-жылдын 30-апрелинен №92. «Билим берүү тууралуу», 32-б, 1-бөлүм.
Мугалимдин айлык маянасы Кыргыз Республикасынын аныкталган мыйзамдардын тартибинде орнотулат.
КР мыйзамы 2001-жылдын 14-январынан №9 «Мугалимдердин статусу тууралу», 7-б., 1-бөлүм.
Мамлекет мектептин мугалимдерине жана жетекчилерине республикалык каржылыктан жана жергиликтүү каржылыктан бир жылдын аралыгында толук көлөмдө айлык маянанын төлөмдөрүн өз урунда төлөнүшүн камсыз кылат. Мугалимдердин айлык маянасы өз учурунда төлөнбөгөн учурда төлөм Кыргыз Республикасынын «Айлык маяна, пенсия, жөлөк пулдун жана социалдык төлөмдөрдүн өз учурунда төлөөнү камсыздоо тууралуу» Мыйзамына ылайык индексикациясы менен ишке ашырылат.
КР Мыйзамы «Мугалимдердин статусу тууралуу», 7-берене, 10-11-бөлүм.
Кыргыз республикасынын мыйзамында каралбаган мугалимдердин эмгек маянадан кармап калууларды ишке ашырууга тыюу салынат.
КР Мыйзамы «Мугалимдердин статусу тууралуу», 7-берене, 15-бөлүм.
Мугалимдин жумушу, стандарттык нормадан (ставка) жогоруласа төлөнөт.
КР Мыйзамы «Мугалимдердин статусу тууралуу», 7-берене, 6-бөлүм.
Мугалимдерге (жана башка билим берүү тармагында иштеген кызматкерлерге) айлык маянасы, билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин айлык маянасын эсептөө тууралуу инструкциясына ылайык эсептелет.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен тастыкталган 2011-жылдын 31-майынан № 270
Жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдеринин айлык маянасы булардан турат

1. САБАКТЫК ИШТЕРИ

Башталгыч класстарда сабак өткөн мугалимдердин иш саатынын эмгек акысын аныктоодо, мугалимдин ылайыктуу билиминин ставкасынан 1,2 коэффиценти колдонулат.
Таблица 2 – Мугалимдик бир сааттык (сабактык) ишине, сом
*2019-жылдын октябрындагы айлык маянанын көтөрүлүшүнөн кийин 2014-жылдан кийин жумушка орношушкан, педгогикалык эмес жогорку билимге ээ мугалимдердин билим денгээли, орто билимге барабар болуп калган. Ошого ылайык, бул категориядагы мугалимдер айлык маянаны көтөрүү боюнча өткөрүлгөн реформалардан кийин, азыраак ала башташкан.
Даярдоо иштери үчүн билим берүүуюмдарынын саат боюнча эмгек акысынын баасы, сабактык ишке төлөмдүн баасына барабар (2-таблицаны кара).

20 сааттык сабактык оорчулукта бир апта сайын мугалимдерге төлөнөт:

• 2 саат, сабактарга, лабороториялык жана тажрыйбалык иштерге даярданууга;

• 1 сааттан 4 саатка чейин жазуу жана лабороториялык иштерге.

Эгерде мугалим бир аптада 20га жеткен, же ашкан сабактык иш өткөрсө, анда даярдоо иштерине кеткен убактысы пропорцианалдуу түрдө же көбөйөт, же азаят. Ошо менен бирге, физикалык көрсөткүчтүн (сааттар) мааниси бүтүндөй бирдикте көрсөтүлөт. Жарым саат же жогору бирдикке чейин тегеректелет, саатын жарымдан төмөн мааниси четке кагылат.

Календардык жана окуу-тематикалык пландарды жазуу, кабинеттерди жасалгалоо, которуу жана жыйынтыктоо экзамендерин өткөрүү жана даярдануу боюнча иштер каникул убагында аткарылат, ошондуктан кошумча төлөнбөйт. (Каникул убагында мугалимдин айлык маянасы сакталат).

Даярдоо иштерине жалпы билим берүү уюмдар боюнча сааттардын жалпы саны базалык окуу планы 12 боюнча окутуу оорчулугу 30% дан жогорулабашы керек (ошого ылайык, ашып кетсе 6-9 төлөнчү сааттар, башкача айтканда 4,2 апталар).

2. ДАЯРДОО ИШТЕРИ

Лабороториялык жана жазуу иштерине мугалимдерге убакыт бөлүнөт:
• Башталгыч класстарда мугалимдин класстагы сабактык оорчулугунан көз карандысыз аптасына 4 сааттан, эгерде класста 15 окуучудан кем бобосо - 2 саатан;
• Кыргыз класстарында кыргыз тил жана адабият окутуусу, орус класстагы орус тил жана адабият окутуусу мн, тажик класстагы тажик тили жана адабият окутуусу менен, өзбек класстагы өзбек тили жана адаибиятты окутуусу менен - аптасына 4 сааттан, класста 15 окуучудан кем бар болсо - 2 сааттан;
• Математикадан – 3 сааттан, класста 15 окуучудан кем бар болсо - 2 сааттан
• Кыргыз класстагы орусча, өзбекче, тажикче окутуу менен, орус класста кыргызча, өзбекче, тажикче окутуу менен, класстагы окуучулардын санына карабастан чет тилде - аптасына 2 жолу;
• Физика,химия,биология, тарыхинформатика жана технологиялар, класста окуган окуучулардын санына карабастан – 2 саат.
Таблица 3 – Даярдоо иштери үчүн максималдуу сумманын эсеби, сом
Көрсөтүлгөн нормативдерге таянып, эсептейбиз, бир окуучунун жазуу иштерин текшерүү үчүн мугалимге канча сумма бөлүнөт. Нускамада аныкталган эсептин ыкмасына ылайык, мугалим класста 16 же андан ашык адам болсо (класста 16, 30 же 50 адамбы баары бир) бирдей акы алат. НСКнын маалыматтарына ылайык, 2017/2018 окуу жылдары жалпысынан республикас боюнча мамлекеттик мектептердин класстарынын орточо толушу 25 адамды түзгөн. Ошо менен бирге, айыл жергесиндеги орточо толушу 23 адамды түзгөн болсо, шаар жергесиндеги орто толушу 30 жана андан ашуун адамды түзгөн. Ошенсе да, Бишкектеги класстардын толушу 45-50 адамга жетиши мүмкүн.
«Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим боюнча НСКнын статистикалык жыйнагы», 2013-2018 ж. 64-б.
Статья Kaktus media
Базалык окуу планы, жылдык,апталык, жана ошондой эле Мамлекеттик билим берүү тарабынан орнотулган стандарттары менен, алардын физиологиялык психологиялык мүмкүнчүлүктөрүн, жана ошондой эле окуу материалдарын жакшы сиңирип алуу үчүн сунушталган ишмердүүлүктөрүн эске алуу менен түздөлөт, жана класстар боюнча төмөнкү көлөмдөрдө бекитилет:
Эсептөөлөр 20 саатык сабактык ствакасы бар мугалимдерге актуалдуу. Ставканын көлөмүнө жараша төлөм пропорцианалдуу түрдө жогорулайт, же төмөндөйт.
Таблица 3 – Айда текшерилген дептерлер менен жазуу иштерине төлөмдүн эсеби, сом
Жүргүзүлгөн эсептөөгө ылайык, дептерлер менен жазуу иштерин текшерүү үчүн бөлүнгөн максималдуу сумма, кичине 1600 сомго жакынды түзөт. Бир окуучуга карата сүрөттү карап көрөлү. 30 Окуучулардын акы класс өлчөмүн алып эсептөө.
Таблица 4 – Дептерлер менен жазуу иштерин текшерүү үчүн 1 айда бир окуучуга канча акы төлөнөөр эсеби

3. САБАКТАН ТЫШКАРКЫ ИШТЕР

При определении стоимости часа работы учителя, ведущего уроки в начальных классах, применяется коэффициент 1,2 от часовой ставки учителя с соответствующим образованием.
Таблица 5 – Сабактан тышкаркы сааттар жана чеберчиликти жогорулатуу боюнча иштерге төлөмдөр, сом
Мугалимдин сабактан тышкаркы иш-чаралардын жумуш убактысынын стандарттар:

• Мугалимдин сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө кетирген иш убактысына кетирүүчү норма;

• Класстык жетекчилик - бир жаш мугалимге аптасына 2 саат (айына 460 - 820 сом ар бир жаш мугалим үчүн);

• Устаттык – ар бир жаш мугалимге бир аптада 2 жолу (230 - 410 сом айына ар бир жаш мугалимге);

• Мектептик (райондук) методикалык биримеге жетекчилик - бир жумада 2 саат (айына 230 - 410 сом);

• Ийримдик иштер – факт боюнча кеткен иш убактысы;

• Башка сабактан тышкаркы ишмердүүлүк - мектептин педогикалык кеңешинин чечимине ылайык;
• сабакка дидактикалык жана методикалык материалдарды даярдоо;

• ачык сабактарды даярдоо жана өткөрүү;

• методикалык кеңештерде, конференция, семинарларга сөз сүйлөөнү жана докладдарды окууга даярдык көрүү;

Ар бир мугалимге, жана ошондой эле жетекчилерге жана администравдик – чарбалык жана окутуу-жардам көрсөтүү персоналынын ичинен, бир жумада 6 сааттан окутуучулук иштерди аткарган кызматкерлерге, бул максаттар үчүн сабактык оорчулуктан көз карандысыз бир аптага 2 сааттан бөлүнөт. Ошого ылайык, бир айга 230 дан 410 сомду түзөт.

Сабактан тышкаркы иштерге жана чеберчиликти жогорулатуу иштерине жалпы билим берүү уюмдары боюнча сааттарды жалпы саны базистик окуу планы боюнча апталык окутуу оорчулугу 30% ашпашы керек (өзунчө предметтерди окууда группа алдына бөлүүнү эсепке алуу менен). Ушундай максат менен, максималдуу түрдө 6-9 сааттар төлөнүп калат, башкача айтканда 690 - 1 845 сом айына).

4. ЧЕБЕРЧИЛИКТИ ЖОГОРУЛАТУУ БОЮНЧА ИШТЕР

КАЙРА БАЙЛАНЫШ

Бул изилдөөгө байланыштуу көбүрөөк маалымат алуу үчүн, байланыш түрүн пайдаланганды суранабыз:
ОШОНДОЙ ЭЛЕ МҮМКҮН
WhatsApp аркылуу:
же электрондук почта:
Мыйзамчыгаруу
БИШКЕК 2020
Изилдөө «Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосу алдында «Изилдөө гранттары» долбоорунун алкагында жаралган
ДИСКЛЕЙМЕР
Бул материал «Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосу алдында Анастасия Дмитриенко аркылуу ишке ашырылып жаткан «Изилдөө гранттары» долбоорунун алкагында жаралган. Бул материалда сөзсүз түрдө автордун атын көрсөтүү менен, ар түрдүү максатта анын ичинде коммерциялык максатта, ар түрдүү маалымат алып жүрүүчүгө көчүрүп алууга, кайра иштетип чыгууга жана таркатуу үчүн жеткиликтүү. Бул отчёттун мазмуну автордун жооп-керчилигинин предмети болуп саналат; материалдагы келтирилген ой-жүгүртүүлөр сөзсүз түрдө эле «Сорос-Кыргызстан» Фондунун көз-караштарын чагылдырбайт.